Vastuullisuus tarkoittaa vastuunottoa.

Vastuullista arvonluontia

Assemblinin tavoitteena on harjoittaa vastuullista ja lisäarvoa luovaa toimintaa tavalla, joka ei vaaranna tulevia toimintamahdollisuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että Assemblin ottaa laajan vastuun toiminnastaan ja sen vaikutuksista ihmisiin, ympäristöön ja koko yhteiskuntaan.

Oma määritelmämme vastuullisuudesta

Tavoitteenamme on harjoittaa tervettä ja kannattavaa liiketoimintaa, jossa kunnioitetaan toimintaympäristöä sekä säästetään omia ja muiden resursseja. Pidämme toisin sanoen huolta henkilöstöstä ja muista resursseista sekä otamme huomioon huolto- ja asennuspalveluiden vaikutukset. Toimimalla näin edistämme myönteistä yhteiskuntakehitystä.

Keskeiset vastuullisuusnäkökohdat

Assemblin on määritellyt 13 keskeistä näkökohtaa, jotka ovat vastuullisuusnäkökulmasta erityisen tärkeitä. Edistämme niitä aktiivisesti ja seuraamme työn etenemistä analysoimalla tunnuslukuja.

• Henkilöstö ja henkilöstön kehittäminen
• Työterveys ja -työturvallisuus (työympäristö)
• Ihmisoikeudet, monimuotoisuus ja tasa-arvo
• Tarjonta (innovatiivisuus ja energiatehokkuus)
• Toimintatavat ja prosessit (tehokkuus ja menetelmien turvallisuus)
• Hankinta ja toimittajaohjaus
• Tuotevalvonta
• Hiilidioksidipäästöt (ilmasto ja energia)
• Luonnonvarojen käyttö ja jätehuolto
• Yhteiskunnallinen hyöty ja yhteiskuntakehitys
• Kasvu ja kannattavuus
• Yhtiön hallinnointi ja riskienhallinta
• Yritysetiikka

Vastuullisuuden hallinta Assemblinissa

Assemblinin organisaatio on hajautettu, ja vastuullisuustyöstä vastaa kukin liiketoiminta-alue. Koordinointia ja seurantaa varten on perustettu yhteinen kestävän kehityksen komitea. Komitean tehtävänä on seurata lainsäädäntöä ja liiketoiminnan vastuullisuushankkeiden toteutusta, kanavoida ja jakaa hyviä aloitteita sekä valmistella yhteisiä asioita konsernijohdon päätettäväksi. Kestävän kehityksen komitean koollekutsuja on konsernin viestintäjohtaja Åsvor Brynnel.

Lue lisää vastuullisuudesta

Assemblinin ensimmäinen kestävän kehityksen raportti julkaistiin toimintavuodesta 2017. Raportti kuvaa vuoden aikana tehtyä vastuullisuustyötä. Voit lukea aikaisemmat kestävän kehityksen vuosiraportit alla olevista linkeistä. Vastuullisuusraportit ovat osa vuosiraporttia.

Kestävän kehityksen politiikka

Kestävän kehityksen politiikassa vahvistetaan Assemblin Financing AB:n ja sen tytäryhtiöiden  yleistavoitteet vastuullisuusalalla, joka kattaa työterveyden ja työturvallisuuden, laadun ja ympäristön. Kestävän kehityksen politiikka kehystää koko konsernin toimintaa ja ilmaisee vähimmäistason.

Kohti ilmastoneutraalia yhteiskuntaa

Assemblinin hallitus hyväksyi vuonna 2019 uuden ilmastostrategian. Sen mukaan Assemblin pysyy mukana kehityksessä, jossa siirrytään hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Jotta tavoite toteutuisi, olemme päättäneet täydentää ilmastostrategiaa käytännönläheisellä ilmasto-ohjelmalla.

Tausta ja lähtökohta

Säilyäkseen uskottavana yhteiskunnallisena toimijana Assemblinin on seurattava yhteiskunnallista kehitystä. Ilmasto- ja energia-alalla toimintamme luontevana lähtökohtana ovat yhteiskunnan ilmastopoliittiset tavoitteet. Otamme huomioon kaikkien Pohjoismaiden ratifioiman Pariisin ilmastosopimuksen sekä Suomen, Ruotsin ja Norjan kansalliset tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, jotka koskevat kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä nettonollaan.

Työn tukemiseksi Assemblin hyväksyi vuonna 2020 ilmasto-ohjelman. Se sisältää tavoitteet ja toimintasuunnitelmat, joilla pyritään siirtymään vaiheittain hiilineutraaliin liiketoimintaan kansallisten ilmastotavoitteiden mukaisesti. Suunnitelmassa linjataan myös käytännön välitavoitteet sekä ohjaus- ja seurantakeinot.

Assemblinin ilmastovaikutukset

Assemblinin ilmastovaikutukset ovat kaiken kaikkiaan rajalliset. Toimintamme tuottamat ja hallittavissa olevat kasvihuonekaasupäästöt (ns. suorat ilmastovaikutukset) syntyvät pääasiassa liikenteen päästöistä (scope 1 -päästöt), omien tilojen ja toimistojen lämmityksestä (scope 2 -päästöt) ja työmatkoista (osa scope 3 -päästöjä). Liikenteen päästöt ovat näistä selvästi suurimmat.

Assemblinin ostamat tavarat ja palvelut aiheuttavat lisäksi välillisiä ilmastovaikutuksia (scope 3). Suoriin päästöihin on helpompi vaikuttaa kuin välillisiin. Päästölähteistä ja päästöistä kerrotaan tarkemmin vastuullisuusraportissa, joka julkaistaan vuosittain. 

Yleiset ilmastotavoitteet – Assemblinin sitoumukset

Assemblinin pitkän aikavälin ilmastotavoitteena on toiminnan ilmastoneutraalius (”climate neutral operations”) vuoteen 2040 mennessä. Viimeistään tuolloin liiketoiminnastamme ei saisi aiheutua kasvihuonekaasujen suoria nettopäästöjä ilmakehään, ja sen jälkeen päästöjen tulisi kääntyä negatiivisiksi. Pyrimme vähentämään myös välillisiä päästöjä.

Assemblinin välitavoitteena on suorien hiilidioksidipäästöjen vähentäminen vähintään 50 prosentilla vuoteen 2030 mennessä ja vähintään 85 prosentilla vuoteen 2040 mennessä (lähtökohtana vuoden 2019 taso). Jäljelle jäävät fossiiliset päästöt voidaan kompensoida.

Assemblin on vastuullinen yhteiskunnallinen toimija, joka edistää siirtymistä fossiilittomaan yhteiskuntaan. Lähtökohtana on Pariisin kansainvälinen ilmastosopimus, jonka tavoitteena on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa ja rajata lämpeneminen mieluiten alle 1,5 asteeseen.

Vaiheittainen ilmastosuunnitelma

Ilmastosiirtymän onnistuminen edellyttää koko organisaation ottamista mukaan työhön. Olemme määritelleet erityisen tärkeille osa-alueille välitavoitteita, jotka koskevat koko konsernia. Niiden lisäksi voidaan laatia paikallisia ilmastosuunnitelmia.

Konserninlaajuiset välitavoitteet koskevat Assemblinin merkittävimpiä päästölähteitä:

• Nopea luopuminen fossiilisista polttoaineista ja vaiheittainen siirtyminen fossiilittomiin palveluajoneuvoihin.

Sähkökäyttöisten kuljetusajoneuvojen kantamat ovat vielä tällä hetkellä (v. 2020) liian lyhyet, ja myös latausmahdollisuudet ovat riittämättömät Suomessa ja Ruotsissa. Kehitys etenee kuitenkin nopeasti, ja pitkällä aikavälillä Assemblinin ajoneuvokanta on määrä korvata fossiilittomilla ajoneuvoilla (sähkö, HVO ja biokaasu). Välitavoitteena on, että uusista palveluajo-neuvoista on fossiilittomia vähintään 50 prosenttia vuoteen 2030 mennessä ja 75 prosenttia vuoteen 2035 mennessä. Koko autokannan tulee olla fossiiliton vuoteen 2040 mennessä (lukuun ottamatta poikkeustapauksia, joista päätetään liiketoiminta-alueiden johtoryhmissä). Ennen sitä tulee mahdollisuuksien mukaan poistaa käytöstä vanhat mallit ja siirtyä pienempiin malleihin.

• Autoetukäytännön tarkistaminen uusia autoja koskevien EU:n päästörajojen mukaisesti

Assemblinissa otetaan käyttöön yhteinen autoetukäytäntö, jossa noudatetaan uusille autoille asetettuja EU:n päästörajoja. Uusien autojen hiilidioksidipäästöjen raja-arvoja pienennetään vuodesta 2025 lähtien keskimäärin 95 grammaan kilometriltä.

• Ilmastoneutraaliin lämmitykseen siirtyminen Assemblinin toimitiloissa vuodesta 2030 lähtien

Kaikissa toimistoissamme on käytettävä mahdollisuuksien mukaan fossiilitonta sähköä. Jos tämä ei ole mahdollista, päästöt on kompensoitava vuodesta 2030 lähtien.

• Ilmastoneutraaleihin matkoihin siirtyminen vuodesta 2030 lähtien

Matkustamista pyritään vähentämään vaiheittain etäkokoustekniikan käyttöä lisäämällä. Alle 500 kilometrin matkat on tehtävä ensisijaisesti junalla tai autolla. Matkoista koituvat päästöt on kompensoitava vuodesta 2030 lähtien.

• Kiertotalouden ja resurssitehokkuuden lisääminen

Kaikkia luonnonvaroja – varsinkin fossiilisia – on käytettävä mahdollisimman tehokkaasti. Assemblinin kaikissa työkohteissa ja toimistoissa on edellytettävä jätteiden lajittelua. Jos sitä ei järjestetä, meidän on huolehdittava lajittelusta itse mahdollisimman hyvin. Jätemateriaali on hyödynnettävä ja kierrätettävä mahdollisuuksien mukaan. Kaikissa hankkeissa ja töissä on noudatettava elinkaarinäkökulmaa ja ehdotettava ensisijaisesti käyttöiältään pitkäaikaisia tuotteita ja ratkaisuja.

• Vaatimusten asettaminen toimittajille

Assemblin kannustaa toimittajiaan edistämään fossiilittomaan toimintaan siirtymistä ja ilmastoneutraalien tuotteiden kehitystä. Asetamme myös tähän liittyviä vaatimuksia.

• Oma-aloitteisuus suhteessa asiakkaisiin

Assemblin vahvistaa omaa energiatehokkuusosaamistaan ja edistää siten aktiivisesti asiakkaiden muutosprosessia. Osallistumme lisäksi prosessiin aktiivisesti tarjoamalla monipuolisesti energiatehokkuuspalveluitalatauslaitteita ja vastaavia.

• Viestintä ja osallistuminen

Assemblin viestii panostuksistaan ja edistää alan kehitystä jakamalla omaa tietämystään ja kokemustaan. Tavoitteiden kirkastamiseksi osallistumme myös erilaisiin hankkeisiin (esim. Fossilfritt Sverige -aloite ja Ilmastokumppanit)

Ohjaus ja seuranta

Ilmasto-ohjelman toteutusvastuu on Assemblinin liiketoiminta-alueilla, mutta kehitystä seurataan myös keskitetysti mittaamalla säännöllisesti tiettyjä tunnuslukuja. Seurannasta ja analyysista vastaa Assemblinin kestävän kehityksen komitea, ja siitä raportoidaan konsernijohdolle ja hallitukselle puolivuosittain sekä julkisesti vastuullisuusraportissa, joka ilmestyy vuosittain.

[1] Suorilla päästöillä tarkoitetaan scope 1–2 -päästöjä ja työmatkaliikenteen päästöjä.

Ajankohtaista