Meistä

Assemblin Oy:n kaikki liiketoiminnot ja työntekijät pääkaupunkiseudulla, Tampereella ja Turussa siirtyvät osaksi Caverionia. Liiketoimintakauppa on osa Caverionin ja Assemblinin yhdistymistä yhdeksi konserniksi.

Liikeidea

Liiketoiminta-ajatus

Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme rakennusten teknisiä järjestelmiä.

Toimintaympäristömme

Assemblin kehittää, toteuttaa ja ylläpitää ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä. Järjestelmiä ei arjessa huomaa, mutta ne saavat rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Asennuksista huolehtivat osaavat työntekijät, joilla on sydän paikallaan.

Missio

Ilman, veden ja energian avulla saamme rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään.

Haluamme toimia oikein – Whistleblowing-palvelumme

Pyrimme ylläpitämään avoimuutta ja korkeatasoista yritysetiikkaa. Ilmoituskanava tarjoaa mahdollisuuden kommunikoida epäillyistä väärinkäytöksistä, jotka vaikuttavat ihmisiin, organisaatioomme, yhteiskuntaan tai ympäristöön. Whistleblowing-palvelu vähentää väärinkäytösten todennäköisyyttä ja osoittaa sitoutumisemme oikeudenmukaiseen toimintaan. Sinulla ei tarvitse olla todisteita epäilystesi tueksi, mutta ilmoitukset pitää tehdä hyvässä uskossa.

Nimettömän ilmoittamisen mahdollistava kanava löytyy tästä linkistä.

Pitkäjänteistä arvonluontia

Assemblin haluaa olla Pohjoismaiden paras asennusyhtiö. Lähtökohtana on se, että toimimme vastuullisesti ja luomme lisäarvoa suhteessa kaikkiin tärkeimpiin sidosryhmiin ja koko yhteiskustaan.

Tavoitteenamme on

  • varmistaa vakaa ja kannattava talouskehitys, jossa hallitaan riskejä
  • olla asiakkaiden ensisijainen vaihtoehto
  • olla alan vetovoimaisin työnantaja
  • harjoittaa vastuullista toimintaa, jonka ympäristö- ja yhteiskunnalliset vaikutukset ovat mahdollisimman pienet.

TEKEMISTÄMME OHJAAVAT ARVOMME

Arvot

Meillä on taitoa

Meillä on osaamista ja kokemusta – siksi voimme olla ylpeitä työstämme. Teemme kaikkemme, jotta asiakkaamme ovat tyytyväisiä.

Meillä on tahtoa

Meitä vievät eteenpäin sitoutuneisuus ja päättäväisyys. Kehitämme jatkuvasti toimintaamme luodaksemme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme.

Meillä on sydäntä

Teemme työtä yhdessä toisiamme ja asiakkaitamme kunnioittaen. Kannamme vastuun myös ympäristöstä ja yhteiskunnasta.

Visiomme

Älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja. Ihmisiltä ihmisille.

Kestävä kehitys

Ympäristö

Assemblin ottaa ympäristön mahdollisuuksien mukaan huomioon toiminnassaan. Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristö- ja ilmastoystävällisten ratkaisujen kartoittamista kestävän kehityksen näkökulmasta.

Työympäristö

Assemblin tarjoaa turvallisen työympäristön, jota myös pyritään jatkuvasti kehittämään. Kaikki toiminta noudattaa Assemblinin työympäristö- ja ympäristöperiaatteita.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus

Laissa kielletään syrjintä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Assemblin Oy:n toiminta noudattaa tätä lakia.

Assemblin panostaa kestävään kehitykseen

Kehitämme jatkuvasti osaamistamme, jotta voimme huomioida ympäristö- ja ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassamme asiakkaidemme puolesta

Menestysstrategiat

Assemblinin visio ja yleistavoitteet luovat perustan strategioille, jotka liittyvät yhtiön menestyksen kannalta keskeisiin aloihin.

Asiakas- ja markkinastrategia

Assemblinilla tulee olla kattava tarjonta ja markkinoiden johtavaa osaamista suurimmilla tekniikan aloilla. Pyrimme vahvaan paikalliseen läsnäoloon ja markkinajohtajuuteen keskeisillä paikkakunnilla Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Tavoitteenamme on laaja asiakaskunta ja kyky toteuttaa sekä pienempiä urakoita että suuria ja haastavia monialahankkeita. Edistämme liiketoiminnan vakautta myös pyrkimällä hanke- ja palvelutoiminnan tasapainoiseen jakautumiseen.

Yritysostostrategia

Assemblin etsii aktiivisesti yrityksiä, jotka täydentävät omaa toimintaamme maantieteellisesti tai teknisesti. Tärkeimpinä valintakriteereinä ovat dokumentoitu ansaintakyky sekä organisatorinen ja kulttuurinen yhteensopivuus. Pyrimme löytämään yrityksiä, jotka voidaan nopeasti integroida Assemblinin toimintaan ja jotka voivat parantaa yhtiön tulosta. Noudatamme selkeästi määriteltyä yritysosto- ja integraatioprosessia.

Operatiivinen strategia

Assemblinin organisaatio on vahvasti hajautettu ja tekniikkalähtöinen. Näin varmistamme markkinoiden johtavan osaamisen ja vastaamme siihen, että suurin osa asennusurakoista on paikallisia. Assemblinissa on määritelty myös selkeät konserninlaajuiset toimintapuitteet, jotka koostuvat yhteisistä arvoista, käytännöistä sekä ohjaavista periaatteista. Niillä pyritään varmistamaan mittakaavaedut, minimoimaan riskit sekä takaamaan tehokkuus ja terve työympäristö.

Ilmastostrategia

Assemblin haluaa pysyä mukana kehityksessä, jossa siirrytään hiilineutraaliin yhteiskuntaan. Pitkän aikavälin tavoitteenamme on minimoida fossiilisten energianlähteiden käyttö toimitilojen lämmityksessä, fossiilisten polttoaineiden käyttö yhtiön autokannassa sekä fossiilisista raakaaineista valmistettujen tuotteiden käyttö. Hyödynnämme myös aktiivisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen tuomat mahdollisuudet tarjoamalla elinkaarinäkökulmaan perustuvia ilmastofiksuja tuotteita ja ratkaisuja.

Digitalisaatiostrategia

Assemblin pyrkii hyödyntämään uuden tekniikan tarjoamat mahdollisuudet ja parantamaan siten asiakaskokemusta ja tehokkuutta. Digitalisaatiostrategiamme keskeisiä lähtökohtia ovat ydinliiketoiminta (urakat ja palvelutoimeksiannot), muu toiminta ja henkilöstön arki. Seuraamme kehitystä tarkkaan ja olemme valmiita tekemään yhteistyötä innovaatioekosysteemimme muiden toimijoiden kanssa.

Triton pääomasijoitusyhtiö

Building better businesses

Assemblin Oy on ollut Tritonin omistuksessa vuodesta 2015 lähtien.

Triton on vuonna 1997 perustettu kansainvälinen pääomasijoitusyhtiö. Tritonin tavoitteena on rakentaa parempia yhtiöitä pitkän aikavälin kumppanuuksien avulla.

Triton sijoittaa Euroopassa pääkonttoriaan pitäviin keskisuuriin yrityksiin, jotka ovat erikoistuneet valmistavaan teollisuuteen, yrityspalveluihin, terveydenhuoltoon sekä kuluttajatuotteisiin ja palveluihin.

Tritonin rahastoissa on noin sata institutionaalista sijoittajaa, kuten eläkerahastoja, valtion omistamia sijoitusyhtiöitä, vakuutusyhtiöitä ja säätiöitä. Triton ottaa sijoitusarvioinneissa ja päätöksenteossa huomioon ympäristön, sosiaalisen vastuun ja omistajaohjauksen, mikä tukee arvon luomista pitkällä aikavälillä.

Triton on saattanut päätökseen yli 60 yrityskauppaa ja tukenut yli 260 kaupan toteutusta.

Lisätietoja: www.triton-partners.com 

Laskutustiedot Assemblinille 

Hyvä yhteistyökumppanimme,

Varmistaaksemme tehokkaan ja asianmukaisen ostolaskujen käsittelyn, varmistattehan toimittajana, että laskunne täyttävät Assemblin Oy:n asettamat vaatimukset.

Verkkolaskutusosoitteemme:

Operaattori: Maventa
Operaattoritunnus: 003721291126
Verkkolaskutusosoite (OVT): 003720646183
Välittäjätunnus pankeille DABAFIHH

Laskut voi lähettää myös PDF-muodossa suoraan sähköpostilla osoitteeseen:
invoice-20646183@kollektor.fi seuraavilla vaatimuksilla:

1. Lasku tulee olla sähköpostissa erillisenä liitteenä PDF-muodossa

2. Yksi lasku per sähköposti (Yhdessä ja samassa liitteessä kaikki dokumentit liittyen laskuun; itse lasku, tunti-ilmoitukset, muut dokumentit.)

Mikäli verkkolaskun tai PDF-laskun lähettäminen ei ole mahdollista, käyttäkää paperilaskuissa seuraavaa osoitetta:

Assemblin Oy
2064618-3
PL 100
80020 Kollektor Scan

Yleiset vaatimukset laskuille

1. Projektille (työnumerolle) kohdistuvaan laskuun merkittävä työnumero (6-nroa) /alanumero (4-nroa) muodossa 123456/1234 laskun viitetieto kenttään.

2. Kustannuspaikalle kohdistuvaan laskuun on merkittävä kustannuspaikka 2-kirjainta 2-numeroa (esim. AB12)

3.  Tilaajamme nimi omassa laskukentässä (etunimi ja sukunimi)

4. Assemblin Oy:n maksuehto on vähintään 30 päivää netto, ellei toisin ole sovittu yhteisellä sopimuksella kanssanne.

5. Laskun tulee täyttää lain ja verottajan määräämät vaatimukset.

Yhdellä laskulla voi olla vain yhden tilauksen kuluja ja siinä on oltava mukana tarvittavat erittelyt tehdystä työstä tai materiaalista. Emme vastaanota koontilaskuja. Koontilaskut palautetaan lähettäjälle.

Laskua, josta puuttuu tilaajan viitetiedot, ei valitettavasti voida käsitellä. Puutteellisin tiedoin toimitetut laskut palautamme lähettäjälle. Huomioittehan, että vain oikeat tiedot sisältävät laskut päätyvät laskujen hyväksyntäprosessiin ja maksatukseen. Assemblin Oy ei maksa korkoja tai muita perintäkuluja, mikäli maksun viivästyminen johtuu laskun tietojen puutteista tai virheellisestä maksuehdosta.

Mikäli lasku sisältää käänteistä verovelvollisuutta noudattavia palveluita tai tuotteita, tulee laskulle merkitä: “Käänteinen verovelvollisuus ALV 8 c §”.

Lisätietoja: ostolaskut@assemblin.fi