Sähkölaitteiston käytönjohtajalla on merkittävä rooli

Sähkö tulee pistokkeesta aina kun sitä tarvitsemme ja  se tuntuu itsestään selvältä asialta. Todellisuudessa Suomen sähköverkot koostuvat useista eri osista, jotka yhdessä luovat toimivan sähköjärjestelmän. Sähkötöissä turvallisuus on ykkösasia.

Sähkötöiden tekeminen on Suomessa säänneltyä toimintaa. Sähköturvallisuusmääräyksien noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes. Muutamia erikseen säädettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, sähkötöitä saa tehdä vain Tukesin urakoitsijarekisteriin ilmoittautunut sähköurakoitsija.

Assemblinilla sähkötöissä on nimetty sähkötöiden johtaja, joka vastaa siitä, että toiminta on sähköturvallisuudesta annettujen säännösten ja määräysten mukaista. Assemblin kouluttaa jatkuvasti henkilökuntaansa ja huolehtii, että työntekijöillä on töiden suorittamiseen tarvittavat sähköpätevyys- ja sähkötyöturvallisuustodistukset.

Sähkökäytönjohtaja on sähköturvallisuusviranomaisen hyväksymä, päteväksi todennettu henkilö, joka osaltaan vastaa kiinteistön sähköturvallisuudesta. Käytönjohtajana ja sähkötöidenjohtajana voi toimia sama henkilö, jos hän pystyy huolehtimaan kummankin vastuutoimen tehtävistä.

Milloin tarvitaan sähkölaitteiston käytönjohtajaa?

Sähkölaitteistot on ryhmitelty kolmeen eri kokoluokkaan. Käytönjohtajaa vaaditaan luokan 2 ja luokan 3 sähkölaitteistoille.

Luokan 2 laitteistoissa on yli 1 000 voltin sähkölaitteita tai sen liittymisteho on yli 1600 kilovolttiampeeria. Tälläisiä kohteita ovat yleensä kauppakeskukset, hotellit, suurkeittiöt tai muut teollisuusrakennukset.

Luokan 3 laitteistot ovat verkonhaltijan jakelu-, siirto- tai muita vastaavia sähköverkkoja.

Mitä käytönjohtaja tekee?

Sähkölaitteiston käytönjohtajalla on tärkeä rooli sähkölaitteiston turvallisuudesta huolehtimisessa. Siksi käytönjohtajalle on laissa määritelty tiettyjä velvollisuuksia.

Käytönjohtajan lakisääteisiin vastuisiin kuuluu valvoa muun muassa;

•    sähkölaitteiston käytössä ja huollossa noudatetaan sähköturvallisuuslakia 
•    sähkölaitteisto on lain edellyttämässä kunnossa käytön aikana 
•    käyttötöitä tekevät henkilöt ovat ammattitaitoisia ja riittävän opastettuja tehtäviinsä

Assemblinin käytönjohtaja varmistaa aina, että asiakkaan hallussa olevan sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja käyttötöissä noudatetaan sähköturvallisuussäännöksiä. Assemblin huolehtii, että sähkötöitä tekevillä henkilöillä on riittävä ammattitaito ja heidät on opastettu tehtäviin. Käytönjohtaja huolehtii myös, että kiinteistöllä on huolto- ja kunnossapitosuunnitelma, sekä varmistaa kiinteistön määräaikaistarkastuksien ajantasaisuuden.

Käytönjohtaja valvoo myös sähkölaitteiston kuntoa esimerkiksi tekemällä tietyin määräaikavälein laitteistolle huoltoon ja kunnossapitoon liittyviä katselmuksia. Käytönjohtaja huolehtii myös siitä, että laitteistossa mahdollisesti havaitut viat ja puutteet poistetaan nopeasti.

Assemblinilta kaikki kiinteistösi tarvitsemat sähköjärjestelmien ratkaisut

Assemblinilta saa sähkölaitteiden ja -järjestelmien asennukset, huollot ja korjaukset. Assemblin toteuttaa myös sähköverkkojen vika- ja häiriötilannekartoitukset, sähköverkkojen kuormitusmittaukset sekä kaikki sähköjärjestelmien ja sähköjakeluverkkojen muutokset, laajennukset ja uusinnat.

Tarvitset sitten olemassa olevan sähköverkon järkeistämistä nykyajan vaatimuksia vastaavaksi tai uuden suunnittelua, Assemblin tarjoaa käyttöösi juuri kohteellesi suunnitellun ratkaisun. Sähköasennusprojektimme voi pitää sisällään suunnittelusta purkuun ja uuden järjestelmän asennukseen sekä valaistukseen. Kaikki tämä energiatehokkaasti. Teemme myös palveluna tarvittavat tilamuutokset, jolloin saat samalla myös päivitettyä tilasi ilmeen.

Lisätietoja

Sähköurakointi
Pääkaupunkiseutu
Jussi Kitusuo
jussi.kitusuo@assemblin.fi  
Puh. 040 843 7806

Sähköhuollot
Pääkaupunkiseutu
Jouni Suomi
jouni.suomi@assemblin.fi  
Puh. 044 746 2012

Tekniset Palvelut
Pirkanmaa
Olli Mäkynen
olli.makynen@assemblin.fi  
Puh. 050 385 7219

Talotekniikka
Varsinais-Suomi
Ari Oksanen
ari.oksanen@assemblin.fi  
Puh. 044 230 2384

Assemblin

Assemblin on täyden palvelun asennus- ja palvelukumppani, joka toimii Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kehitämme, toteutamme ja ylläpidämme ilmaan, veteen ja energiaan liittyviä järjestelmiä ja ratkaisuja. Visionamme on tarjota älykkäitä ja vastuullisia teknisiä ratkaisuja ja saada siten rakennukset toimimaan ja ihmiset viihtymään. Tukenamme on tiivis paikallinen yhteistyö ja vahva organisaatio. Assemblinin liikevaihto on yli 1 MRD euroa, ja palveluksessamme on yli 6 900 henkilöä yli sadalla pohjoismaisella paikkakunnalla. Lue lisää osoitteesta assemblin.fi.