Kiinteistön järkevä käyttö

Kiinteistön järkevällä käytöllä kustannussäästöjä ja ympäristökuormituksen minimointia


Hyvä kiinteistö on toimiva, käyttäjilleen viihtyisä ja sillä on matalat käyttökustannukset. Nämä tekijät tulee huomioida jo kiinteistön suunnittelu- ja rakennusvaiheessa, mutta niihin voidaan vaikuttaa myös käyttövaiheessa ammattitaitoisella ylläpidolla ja järkevästi suunnitelluilla peruskorjauksilla ja saneerauksilla.

Oikein toimivassa kiinteistössä sisäilmasto-olosuhteet ovat laadukkaat – lämpötila on sopiva, sisäilma on raikasta ja valaistus kuhunkin käyttötilanteeseen oikeanlainen. Toimivassa kiinteistössä talotekniset järjestelmät myös säätyvät optimoidusti kiinteistön automaatiojärjestelmän ohjaamana kiinteistön kuormituksen mukaisesti. Olosuhteiden hallittavuuteen on iso merkitys myös taloteknisten järjestelmien oikealla valinnalla, älykkään talotekniikan hyödyntämisellä sekä osaavalla käytöllä ja ylläpidolla. Näillä asioilla saadaan parannettua kiinteistön energiatehokkuutta, jolla puolestaan on positiivia vaikutuksia kiinteistön kokonaiskäyttökustannusten tasoon, kiinteistön käyttöikään ja kiinteistön arvoon.

Jatkuvasti tiukentuvat energiatehokkuusvaatimukset ja energian hinnan nousu korostavat kiinteistöjen energiatehokkuuden merkitystä. Pelkästään kiinteistöjen lämmityksen osuus Suomen primäärienergian kulutuksesta on 25 prosenttia ja esimerkiksi Helsingissä yli 50 prosenttia kasvihuonepäästöistä on peräisin kiinteistöjen lämmityksestä. Sopivilla talotekniikan energiatehokkuustoimenpiteillä voidaan tyypillisesti pienentää kiinteistön energiankulutusta 25-50 % ja saavuttaa ympäristökuormituksen osalta tätäkin suurempi pieneneminen.

Energiatehokkuushanke parantaa olosuhteita ja pienentää energiakustannuksia

Suurin osa kiinteistön käyttämästä energiasta kuluu ilmanvaihtoon, lämmitykseen, valaistukseen ja jäähdytykseen. Usein vanhentunut talotekniikka tai talotekniikan puutteellinen käyttö aiheuttavat kiinteistöön olosuhdeongelmia, joilla usein on myös energian kulutusta lisääviä vaikutuksia. Jotta kiinteistön käyttöön sopivat olosuhteet ja energiatehokkuus saavutetaan, täytyy selvittää toimivatko talotekniset järjestelmät suunnitellusti ja vastaavatko käytetyt asetusarvot ja käyttöajat kyseisen kiinteistön tarpeita.

Energiatehokkuushanke on tehokas tapa kehittää kiinteistön tuottavuutta ja varautua kasvaviin energiakustannuksiin. Hankkeella saadaan parannettua sekä kiinteistön sisäilmasto-olosuhteita että energiakustannuksia. Energiatehokkuushanke maksaa itsensä takaisin elinkaaren aikana säästettyjen energiakustannusten kautta, tyypillisesti noin 5-10 vuoden aikana.

Energiatehokkuushankkeessa kartoitetaan kiinteistön nykyinen energian kulutus, kiinteistön käyttö, talotekniikan taso ja kunto, sisäilmasto-olosuhteiden laatu sekä mahdolliset kiinteistön ongelmakohdat ja selvitetään, millä toimenpidekokonaisuuksilla näitä voidaan kehittää kiinteistön omistajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Myös kiinteistön taloteknisten järjestelmien säätöjen ja asetusarvojen aktiivisella ja ammattitaitoisella optimointityöllä vaikutetaan merkittävästi sisäilmasto-olosuhteiden laatuun ja kiinteistön energiankulutukseen sekä vältetään järjestelmien päällekkäinen toiminta.

Energiatehokkuustoimenpiteiden tarve ei ole kiinteistön iästä kiinni. Assemblin mm. toteutti energiatehokkuushankkeen vuonna 2009 valmistuneeseen talotekniikaltaan laadukkaaseen LEED-sertifioituun KOy Kutomotie 2 toimistorakennukseen. Vaikka kiinteistön sisäilmasto-olosuhteita parannettiin entisestään, pienenivät kiinteistön energiakustannukset ensimmäisen seurantavuoden aikana yli 30 % ja koko hankkeen takaisinmaksuaikakin oli vain 2,5 vuotta.

Kiinteistöautomaatio seuraa, mukautuu ja optimoi

Kiinteistöautomaatio ja sen käyttö vaikuttavat taloteknisten järjestelmien tarpeenmukaisen säädön lisäksi kiinteistön käytettävyyteen, viihtyvyyteen, turvallisuuteen ja taloudellisuuteen.

Assemblinin etähallintapalveluiden asiakkaiden kiinteistöjen talotekniikan toimintaa ohjataan ja seurataan kiinteistöautomaation etäkäytön ammattilaisten toimesta. Automaatiojärjestelmä kerää trenditietoja kiinteistön olosuhteista, toimintakunnosta ja kulutuksesta, joka mahdollistaa kiinteistön toiminnan analysoinnin myös reaaliaikaisesti. Trenditietojen avulla voidaan havainnoida poikkeamat ja huoltoa vaativat toimenpiteet. Etähallinnan ammattilaiset toimivat yhteistyössä kiinteistössä työskentelevän huolto-organisaation kanssa ja varmistavat, että kiinteistön olosuhteet ovat jatkuvasti sovitun mukaiset ja energiankulutus oikealla tasolla.

Kiinteistöautomaatiojärjestelmän tulee olla ammattitaitoisesti suunniteltu, toteutettu, käyttöön otettu ja säädetty. Toiminnan kannalta tärkeässä roolissa on myös haluttujen toimintojen ja ominaisuuksien riittävä määrittely, jotta talotekniikan toiminnan seuranta ja valvonta voidaan toteuttaa kattavasti ja tehokkaasti. Puutteellisesti toteutettu automaatiouusinta voi usein olla myös syynä kiinteistön nopeaan energiakulutustason nousuun ja olosuhdeongelmien kasvuun.

Kiinteistön ylläpidolla kauaskantoiset vaikutukset

Kiinteistön aktiivinen ylläpito ja kehittäminen ovat tärkeässä roolissa olosuhteiden ylläpitämisessä ja energiatehokkuuden edistämisessä. Kiinteistön kunnon jatkuva seuranta, korjaustarpeiden selvittäminen ja ennaltaehkäisevä ylläpito auttavat säästämään kustannuksia, pienentämään kiinteistön energiankulutusta ja ympäristövaikutuksia.
Kiinteistön ylläpidossa ja huollossa kannattaa huomioida taloteknisten järjestelmien energiatehokkuuden kehittyminen. Kiinteistön ylläpitoon on olemassa erilaisia strategioita – laitteita ja järjestelmiä voidaan uusia pikkuhiljaa tai laajempina kokonaisuuksina isompien saneerauksien yhteydessä. Strategian valinnassa kannattaa miettiä kuitenkin kokonaisuutta, sillä energiatehokkuutta tehostavan ESCO-hankkeen kustannuksista on mahdollista saada jopa 25 % investointitukea ja lisäksi mahdollisesti myös säästötakuun tulevasta kulutustasosta hankkeen toteuttavalta ESCO-toimijalta.

Myös kiinteistön säännöllinen ylläpito-, korjaus- ja huoltotyö on tärkeää, eikä pieniäkään vikoja tule vähätellä tai korjauksia laiminlyödä. Kun viat korjataan aktiivisesti heti niiden havaitsemisen jälkeen, jäävät vahingot ja niistä aiheutuvat kustannukset yleensä suhteellisen vähäisiksi. Sama pätee myös sisäilmasto-ongelmiin, joiden syyt kannattaa selvittää heti tarvittavalla laajuudella, eikä kompensoida ongelmia järjestelmien päällekkäisillä käytöillä, väärillä asetusarvoilla tai tarpeettoman pitkillä järjestelmien käyttöajoilla.

Toimiva yhteistyö ja yhteiset tavoitteet kaikkien kiinteistön käyttöön, huoltoon ja ylläpitoon osallistuvien välillä on kiinteistön ylläpidossa ja hoidossa ensisijaisen tärkeää. Myös ammattitaidon ja järjestelmällisyyden merkitystä ei voi korostaa liikaa. Kun asiat suunnitellaan, tutkitaan sekä tehdään oikein ja ajallaan, saavutetaan toimiva, turvallinen, terveellinen sekä ympäristöystävällinen kiinteistö. Kun sisäilmasto-olosuhteet ovat tavoitteiden mukaiset ja ylimääräiset käyttökustannukset on karsittu pois, nousee myös kiinteistön arvo merkittävästi.

{{cta(’0e034aea-36eb-41d2-8371-e74cac8f0e30’)}}